بر در ملک پارلمان آمد
راست پرسی بلای جان آمد
یکی از بلخ و دیگر از کابل
به نماینده گی مان آمد
آنکه دستان او پر از خون است
جای زندان به پارلمان آمد
رای با میله تفنگ گرفت
گرگ دیوانه چون شبان آمد
آنکه راکت به خانه ها میزد
چه شد اینگونه مهربان آمد
زین معما شما چی میدانید
گرگ در نقش نکته دان آمد
کور را ذره بین لقب دادند
کر خبرچین و پاسبان آمد
حرف کوته، به پارلمان بازی
آنکه باید نیاید آن آمد

More stories